Wetenswaardigheden

Is de taal van Thailand het "Thai" of het "Thais"?
Bijna alle namen van talen, zoals Duits, Nederlands, Frans, Spaans, enz. eindigen op de letter 's'. Het is daarom verleidelijk om bij de taal van Thailand ook een 's' te gebruiken en te spreken over het Thais. De naam van de taal van Thailand zit echter in de kleine groep uitzonderingen, waar ook Latijn, Hindi, Tagalog, Farsi, Mandarijn e.d. in zitten, waarbij de naam van de taal niet op een 's' eindigt. De taal die men in Thailand spreekt is niet het Thais maar het Thai. Het woord Thais betekent "van Thailand". U moet daarbij aan samenstellingen denken als "Thais eten" en "Thais restaurant" (zie blz. 3077, van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, twaalfde uitgave, 1992 en het lemma Thai op wikipedia).

Thai voor Nederlanders, Nederlands voor Thailanders; hoe verhouden deze zich tot elkaar?
Thai voor Nederlanders: Thai is een toontaal. Er zijn 5 standaardtonen (middentoon, lage toon, dalende/vallende toon, hoge toon en stijgende toon). Bij iedere betekenis van een woord hoort een vaste toon. Thai is een één-lettergreep taal wat betekent dat de meeste woorden maar uit een lettergreep bestaan. De afsluitende medeklinker van een woord of een lettergreep wordt afgeknepen uitgesproken en wordt dan ook "stopmedeklinker" genoemd (g, k, p, b, d, en t). Ook karakteristiek voor het Thai is dat de "r" vaak als een "l" wordt uitgesproken (of helemaal wegvalt). In het Thai kent men geen hoofdletters, leestekens, lidwoorden en geen vervoegingen van een woord onder invloed van geslacht, meervoud of tijd. Het bijvoeglijk naamwoord staat achter het zelfstandig naamwoord. Het ontkenningswoord "niet" (maj, met vallende toon) wordt voor het werkwoord gezet. Bij een vragende zin hoeft het werkwoord niet aan het begin te gaan staan en hoeft er ook geen vraagteken aan het eind. Bovendien, als er in een zin twee werkwoorden staan, worden deze altijd naast elkaar gezet.
Om alleen Thai te leren spreken, kan volstaan worden met lesmateriaal dat gebruik maakt van een fonetische systeem. Zo'n fonetisch systeem moet niet alleen de uitspraak van de woorden, maar ook de toon waarop ze moeten worden uitgesproken, aangeven. Het is helaas zo dat er veel verschillende van dit soort systemen zijn. De cursist raakt daardoor makkelijk in verwarring als hij lesmateriaal van verschillende docenten/auteurs gebruikt.

Voor het lezen en schrijven moet u de Thaise 44 medeklinkers, 32 klinkers en de 4 toontekens onder de knie hebben. U moet ook veel toonregels kennen. Thai heeft weinig grammatica. Een Thais woord bestaat uit tenminste 1 medeklinker en een klinker. De klinkers kunnen aan alle kanten (voor, achter, boven, onder) van een medeklinkers staan. De toontekens staan altijd boven de medeklinkers of klinkers die daar weer boven horen. De toon van een woord/lettergreep wordt hoofdzakelijk bepaald door de combinatie van de toongroep van de medeklinker (midden, lage of hoge medeklinkergroep), de klinker (korte of lange klinkerklank) en de afsluitende medeklinker (sonorant of stopmedeklinker).

Indien u Thai wilt leren lezen en schrijven, is het aan te raden dat u eerst een conversatiecursus neemt om aan alle klanken te wennen.

Nederlanders voor Thailanders: Nederlands lijkt voor Thailanders op het Engels, dat iedere Thai op school geleerd krijgt. Beide talen gebruiken hetzelfde alfabet, gebruiken lidwoorden en kennen vervoegingen. Alleen is in het Nederlands de uitspraak anders bij bepaalde schrijfwijzen (in het Engels spreek je de oo in "root" uit als een oe) en zijn bepaalde dingen ingewikkelder (de tijd, het tellen en de manier om met werkwoorden om te gaan). Om Nederlands te leren, is het het beste om tegelijkertijd spreken, lezen en schrijven te gaan leren.
Dan komt u in aanraking met o.a.

 • de uitspraak van een woord
 • het gebruik van lidwoorden
 • enkelvoud en meervoud
 • het verband tussen een bijvoeglijk naamwoord/bijwoord en een zelfstandig naamwoord
 • de trappen van vergelijking
 • de werkwoordsvormen onder invloed van tijd en onderwerp
 • manieren om te tellen en de tijd te zeggen

Het is helaas zo dat bij het spreken van Nederlands het gebruik van de meeste Nederlandse woorden afhankelijk is van veel regels en dat er al redelijk veel woorden bekend moeten zijn.

Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Ondanks het feit dat de Thaise tonen voor Nederlanders erg lastig zijn, is het toch wel te doen.
U kunt na 30 uur les zeker al wat Thai spreken. Maar andersom, voor Thailanders die Nederlands moeten gaan leren, kost het veel meer moeite en duurt het langer.

Wat doet een tolk?
Een tolk is iemand die het gesprokene in de brontaal mondeling herhaalt in de doeltaal. Er wordt meestal onderscheid gemaakt tussen drie soorten tolken:

 • Gesprekstolken
  De gesprekstolk herhaalt na iedere zin in de brontaal deze zin in de doeltaal. Een gesprekstolk wordt meestal ingezet bij passeren van aktes, getuigenverklaring, verhoren, medische afspraken, onderhandelingen, bedrijsbezoeken en dergelijke.
 • Consecutieftolken
  De consecutieftolk maakt tijdens een langere mondelinge uiteenzetting aantekeningen en geeft achteraf een mondelinge samenvatting in de doeltaal. Deze vorm van tolken wordt bijvoorbeeld gebruikt bij zittingen op een rechtbank en in het algemeen in situaties waarbij een spreker een redenering wil kunnen afronden i.p.v. meerdere keren in de argumentatie te moeten stoppen omdat er getolkt wordt.
 • Simultaantolken/congrestolken
  De simultaantolk vertaalt terwijl de spreker spreekt. Dit soort tolken worden o.a. ingezet bij congressen en bij organisaties als het europese parlement.

Het verschil tussen vertalen en tolken
Bij vertalen wordt geschreven tekst schriftelijk uit de ene in de andere taal vertaald. Zowel de tekst in de taal waaruit vertaald is (de brontekst) als de tekst in de taal waarin vertaald is (de doeltekst) staan op papier of zijn in elektronische vorm in een computer aanwezig. Vertalen is dus een schriftelijk bezigheid die door een vertaler met behulp van o.a. een computer en woordenboeken, in alle rust, rekening houdend met de overeengekomen deadline, op kantoor kan worden uitgevoerd. Het eindproduct dat aan de opdrachtgever geleverd wordt is een afdruk op papier van de doeltekst of een elektronische versie van de doeltekst via de E-mail. Bij tolken wordt de door beide partijen in verschillende talen gesproken tekst, direct en mondeling, vertaald. Soms, als het onderwerp bekend is, is het mogelijk dat een tolk zich op kantoor kan voorbereiden op het tolken door informatie over het onderwerp te verzamelen en door te lezen. Bij een tolkopdracht in een specialitische omgeving kan de tolk zich bijvoorbeeld meer bekend maken met de in die omgeving gebruikte terminologie. Bij veel tolkopdrachten,
zoals bijvoorbeeld politieverhoren, is dit echter niet mogelijk. De locatie van een tolkdienst is bijna, afgezien van telefonisch tolken, nooit in het eigen kantoor. Het hoort bij het werk van de tolk dat de tolk naar de plaats gaat waar de opdrachtgever een tolk nodig heeft.
Een tolk heeft, in tegenstelling tot een vertaler, tijdens het tolken soms te maken met grote spanningen en veel emoties tussen de partijen waarvoor getolkt wordt (denk aan een arts die een patient verteld dat er geen genezing meer mogelijk is) en moet dan ook hiermee kunnen omgaan.

Beëdigde vertalingen en legalisaties
Overheidsinstanties die om een vertaling vragen eisen meestal dat deze vertaling beëdigd is. Ze vragen soms ook om een legalisatie. Belangrijk is om te weten dat er twee verschillende legalisaties bestaan waarmee men bij het gebruik van een vertaling, afhankelijk van het feit of het een beëdigde vertaling uit het Thai in het Nederlands of uit het Nederlands in het Thai betreft, in aanraking kan komen.
Bij het gebruik van een Thais documenten in Nederland wordt vaak een bewijs van echtheid (legalisatie) van dit document geeist.
Buiten deze legalisatie van het originele document wordt dan nog een beëdigde vertaling van dit document gevraagd. De legalisatie maakt dat men weet dat het document echt is, de vertaling maakt dat men weet wat er in het document staat en het feit dat de vertaling beëdigd is maakt dat men de vertaling kan vertrouwen. Informatie over de manier om een Thais document te legaliseren kan men vinden op de site van de Nederlandse ambassade in Bangkok

Deze legalisatie van de handtekening van de beëdigde vertaler is nog niet voldoende voor officieel gebruik in Thailand.
Overheidsinstanties daar beschikken immers niet over een manier om te weten of het stempel en de handtekening van de arrondissementsrechtbank echt zijn. Om Thaise overheidsinstanties te overtuigen is een stempel met handtekening van de Thaise ambassade in Den Haag nodig. De Thaise ambassade in Den Haag beschikt echter ook niet over voorbeelden van alle handtekeningen van tekeningsbevoegden aan de diverse arrondissementsrechtbanken in Nederland. Alleen het Ministerie van Justitie beschikt hierover.
Dit leid er toe dat men na legalisatie van de handtekening van de beëdigd vertaler eerst naar het Ministerie van Justitie moet om de handtekening van de rechtbank te laten legaliseren, vervolgens naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan gaan om de handtekening van het Ministerie van Justitie te laten legaliseren, waarna men tenslotte naar de Thaise ambassade in Den Haag kan gaan alwaar men de handtekening van de ambtenaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan legaliseren. De reden voor de tussenstap via het Ministerie van Buitenlandse Zaken is dat men op de ambassade ook niet beschikt over de handtekening en stempel van het Ministerie van Justitie.

Wat is een Notaris?
Een notaris is een ambtenaar, die - met uitsluiting van anderen - bevoegd is notariële akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven. Een notariële akte is een officiële akte waarin iets verklaard wordt en die aanvaard wordt als bewijsstuk bij gerechtelijke instanties. Voorbeelden van situaties waarbij notariële akten nodig zijn:

 • huwelijkse voorwaarden
 • testament
 • schenking
 • erfenis
 • overdracht van eigendom
 • hypotheekakte

Geen notarissen in Thailand
De in Nederland welbekende begrippen "notaris" en " notariskantoor" bestaan in Thailand niet. Voor de meeste werkzaamheden die in Nederland door de notaris verricht worden, moet men in Thailand bij allerlei verschillende instanties en organisaties zijn. Men gaat naar een advocaat voor zaken betreffende het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden, testamenten, schenkingen en erfenissen. Betreffende overdracht van onroerende zaken en hypotheken gaat men naar een bank of financieel bedrijf.
Voor het oprichten van een naamloze of besloten vennootschap, stichtingen of verenigingen zijn er verschillende organisaties waarbij men zich moet laten registreren.