แปลเอกสาร: ดัตช์/อังกฤษ – ไทย

TVS รับแปลเอกสาร พร้อมรับรองเอกสารทุกชนิด จากภาษาดัตช์หรืออังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทยเป็นภาษาดัตช์

เอกสารที่จะให้แปล สามารถส่งไปให้เราได้ โดยทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือแฟกซ์ ตามความสะดวกของท่าน

วันกำหนดส่งงานแปล ขึ้นอยู่กับความยาวของข้อความที่จะแปล เช่น จดหมายส่วนตัว จะใช้เวลาเพียงแค่ 1 หรือ 2 วันเท่านั้น และเมื่องานแปลเสร็จแล้ว โดยปกติทางเราจะส่งไปรษณีย์มาให้ท่าน แต่หากต้องการ ก็สามารถส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ให้ก่อนล่วงหน้าได้ ส่วนการส่งทางอีเมล์ ที่เป็นไฟล์ PDF หรือโปรแกรมเวิร์ด 97 หากงานแปลท่านเป็นภาษาไทย จะเปิดอ่านดูได้ จำเป็นจะต้องมีโปรแกรมที่รับอ่านตัวอักษรภาษาไทยได้ด้วย

การชำระเงิน งานแปลเอกสารทั่วไปที่ไม่ต้องผ่านการรับรอง อีกทั้ง มีข้อความไม่มาก ท่านสามารถชำระเงินค่าแปล หลังจากที่ได้รับเอกสารแปลพร้อมใบแจ้งหนี้ (Factuur) จากเราแล้ว โดยโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารตามแจ้ง ภายใน 30 วัน 

เอกสารผ่านการรับรอง

เอกสารผ่านการรับรอง หมายถึง เอกสารแปลที่นักแปลซึ่งผ่านการรับรองจากทางศาล ได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา พร้อมคำรับรองว่า เอกสารแปล มีข้อความถูกต้องตรงกับเอกสารต้นฉบับที่แนบติดกัน โดยส่วนมาก งานแปลที่จะต้องนำไปใช้ติดต่อกับทางหน่วยงานราชการต่างๆ ในเนเธอร์แลนด์ จะต้องแปลด้วยวิธีนี้เท่านั้น

เอกสารที่จะต้องส่ง มีดังนี้

  1. สำเนาเอกสารที่ชัดเจนจากเอกสารที่ต้องการแปล เพื่อใช้แนบกับเอกสารแปลที่ผ่านการรับรองแล้ว ทั้งนี้ โปรดอย่าส่งต้นฉบับจริง เพราะอาจเกิดการสูญหายระหว่างทางได้ กรณีเป็นเอกสารที่ทางราชการไทยออกให้ โปรดแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้
  2. วิธีเขียนชื่อและนามสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้องในเอกสารแปล
    เอกสารแปลซึ่งจะนำไปใช้อย่างเป็นทางการ ในกรณีเช่นจากภาษาไทยเป็นภาษาดัตช์ ชื่อและนามสกุลต่างๆ จะไม่มีการแปล แต่จะถูกเขียนทับศัพท์ด้วยอักษรโรมัน สำคัญมากที่ตัวสะกดต่างๆ จะต้องเป็นที่ยอมรับของหน่วยราชการนั้นๆ ดังนั้น การเขียนชื่อและนามสกุลที่ถูกต้องที่สุด น่าจะเป็นวิธีเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเดินทางของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารแปลนั้น ด้วยเหตุนี้ โปรดแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีชื่อและนามสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้องไปด้วย

กำหนดส่งงานแปล ประมาณ 10 วัน หรือช้าสุด 2 อาทิตย์

การชำระเงิน เป็นวิธีแบบจ่ายเงินล่วงหน้า กล่าวคือ ในทันทีที่ท่านได้ติดต่อเรา หรือเราได้รับเอกสารที่จะต้องแปลจากท่านแล้ว เราจะส่งใบเสนอราคา (Offerte) ให้ หากท่านตกลง ก็สามารถโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีธนาคารตามแจ้งได้ ซึ่งหลังจากที่เราได้รับเงินค่าแปลครบตามจำนวนแล้ว ก็จะเริ่มดำเนินงาน และส่งงานแปลกลับมาให้ท่าน พร้อมหลักฐานใบแจ้งหนี้ (Factuur) ที่ระบุว่าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว